Φιλοσοφία και Στόχοι

business_analysisΜε γνώμονα τις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της παραγωγής και της αγοράς ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Άρβης από την ίδρυσής του έως και σήμερα στοχεύει στη θετική οικονομική και κατ’ επέκταση κοινωνική εξέλιξη των μελών του, ειδικότερα στοχεύει :

 • στην χρήση φιλοπεριβαλλοντικών καλλιεργητικών πρακτικών και τεχνικών παραγωγής και διαχείρισης των αποβλήτων, ιδίως προκειμένου να προστατευθεί η ποιότητα των υδάτων, του εδάφους και του τοπίου και να διατηρηθεί ή να προαχθεί η βιοποικιλότητα,

 • στην συγκέντρωση της προσφοράς και τη διάθεσης στην αγορά της παραγωγής των μελών της οργάνωσης,

 • στην εξασφάλιση του προγραμματισμού της παραγωγής και της προσαρμογής της στη ζήτηση, ιδίως από ποιοτική και ποσοτική άποψη,

 • στην βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής και τη σταθεροποίηση των τιμών παραγωγού.

 • στην εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Διαχείριση της παραγωγής

 • στην αειφόρο γεωργική παραγωγή με σεβασμό στο περιβάλλον

 • στην ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων,

 • στην προστασία του εδάφους, μέσω της βελτιωμένης χρήσης λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών.

 • στην προστασία των υδάτινων πόρων, μέσω της μείωσης του κινδύνου ρύπανσης από τις απώλειες θρεπτικών συστατικών ή φυτοπροστατευτικών προϊόντων και η πιο ενδεδειγμένη χρήση των υδάτων.

 • στην διαχείριση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων,

 • στην βελτίωση της δομής και στην αύξηση της οργανικής ουσίας του εδάφους.

 • στην προστασία της ποιότητας του νερού λόγω της μείωσης των κινδύνων από χημική μόλυνση (λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα).

 • στην ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων, μέσω της χρηστής διαχείρισης της άρδευσης.

 • στην εγκατάσταση νέων ή αντικατάσταση των υπαρχόντων εγκαταστάσεων με υψηλότερη αποτελεσματικότητα στη χρήση ενέργειας και μείωση χρήσης συμβατικών καυσίμων.

 • στην περιβαλλοντική διαχείριση των υπολειμμάτων καλλιεργειών

 • στις επενδύσεις για τον καθαρισμό υλικών πολλαπλής χρήσης

 • στις περιβαλλοντικές δράσεις σε σχέση με τις μεταφορές

 • στην κατάρτιση, στις συμβουλές και στην τεχνική βοήθεια

"Δύσκολο τον εαυτόν γνώναι, εύκολον τω άλλω υποτίθεσθαι".                                                               (Το να γνωρίζεις τον εαυτό σου είναι δύσκολο, αλλά εύκολο να συμβουλεύεις τους άλλους)                                                                                                                                    Θαλής ο Μιλήσιος 643 - 548 π.χ.